Khóa khách sạn thẻ từ LH5000

– Audit trail records the latest 224 lock transactions.
– Âm thanh báo động khi pin yếu.
– Đố cửa 70 mm.