Cổng dò kim loại Radiation Detection

– Tự động phát hiện vật thể lạ
– Hiệu suất đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định
– Duy trì khả năng phát hiện kim loại được duy trì
– Phát hiện bức xạ