Thẻ Từ

– Ăng-ten giúp bắt sóng vô tuyến tới và gửi chúng trở lại ra ngoài
– Chip tạo ra một mã nhận dạng duy nhất cho 1 thẻ cụ thể
– Chất nền, vật liệu lót (thường sẽ là thẻ nhựa) và ăng ten
– Chíp từ được gắn cố định bên trong chất nền hoặc vật liệu lót (gọi là thẻ)